افراد گروه جذب و هدایت استعداد های درخشان
مهری توکلی
مسئول دفتر جذب و هدایت استعداد های درخشان
  • موارد مرتبط با پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد
  • بررسی درخواست های تحصیل همزمان در رشته دوم
  • صدور گواهی‌های رتبه و پذیرش استعداد‌های درخشان
ایمیل: htso@sharif.ir
دکتر محمد فخارزاده
مدیر دفتر جذب و هدایت استعداد های درخشان
دانشیار دانشکده مهندسی برق​​​​​​​​​​​
منصوره محسنی 
کارشناس دفتر جذب و هدایت استعداد‌های درخشان
  • موارد مرتبط با بنیاد ملی‌ نخبگان
  • هماهنگی‌‌های مرتبط با برگزاری المپیاد‌های علمی‌ دانشجویی
  • صدور گواهی‌های رتبه و پذیرش استعداد‌های درخشان
ایمیل: htso@sharif.ir
سمیرا ممانی
کارشناس دفتر جذب و هدایت استعداد‌ های درخشان
  • موارد مرتبط با پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری
  • دبیر جلسات شورای استعداد درخشان             
  • صدور گواهی‌های رتبه و پذیرش استعداد‌های درخشان
ایمیل: htso@sharif.ir